kapitel12-dk

12. Øjenlidelser

Perforerende bulbuslæsion med intraoculær luft.

Accepteres først på rute- og charterfly når læsionen er sufficient lukket, og der ikke er

indespærrede intraoculær luft.

Foto: Øjenafdelingen.

Glostrup Hospital


Alment


Nethinden og synsnervepapillen er følsomme for iltmangel. IIttilbuddet er en funktion af iltmætning og blodtilførsel. Øjets hæmodynamiske forhold er komplicerede, blandt andet fordi øjets tryk virker som en modstand mod blodtilførslen. Man kan derfor sikre sig en bedre iltforsyning til øjets intraokulære strukturer ved at sænke øjentrykket og øge blodets iltmætning, under forudsætning af, at patienten i øvrigt fungerer hæmodynamisk normalt.

Normalt er der ikke luft i øjet, men efter visse øjenoperationer og penetrerende eller voldsomme stumpe traumer kan der persistere intraokulær luft. Ved opstigning vil denne luft ekspandere og primært medføre en trykstigning som ved akut glaucom. Herved nedsættes blodforsyningen til nethinden og specielt til synsnervepapillen med mulige irreversible skader til følge.

Ved perforerende øjenlæsioner vil de trykvariationer, der finder sted under en normal flyvning, øge risikoen for at intraokulære strukturer presses ud gennem læsionen.

Øjenpatienter i rolig fase er sædvanligvis ikke alment påvirkede. Under forudsætning af, at det ikke-syge øje er normalt, kan patienten almindeligvis rejse uden ledsager.


 

 

Ablatio retinae

 

(Nethindeløsning, Retinal Detachment)

Ved nethindeløsning er nethinden i større eller mindre grad afløst fra øjets inderside. Afløsningen finder sted mellem sansecellerne og pigmentepithelet. Den afløste neuroretina har ingen synsfunktion, men holdes i live via den bevarede retinale blodforsyning.

Fra gammel tid er det kendt, at nethindeløsninger i visse tilfælde kan gå på plads ved at patienten lejres horisontalt. Det er endvidere kendt, at nethindeløsningens udbredelse i visse tilfælde kan aftage eller forblive stationær ved horisontal lejring.

I dag kræver nethindeløsninger almindeligvis operativ behandling. Det postoperative synsresultat er først og fremmest afhængig af, om macula var afløst eller lå på inden operationen.

Patienter med nethindeløsning kan derfor transporteres siddende, hvis macula allerede er afløst, men bør transporteres liggende såfremt macula ligger på plads. Er der tvivl om macula er tilliggende, bør patienten transporteres liggende.

Da øjets blodforsyning ikke er væsentlig kompromitteret, og da øjets tryk sædvanligvis er lavt ved nethindeløsning kræves ingen yderligere forholdsregler.

Nethindeløsning er en subakut sygdom, som bør behandles operativt indenfor et par døgn, hvis macula ligger på, og indenfor 1uge hvis macula er afløst.

Ved transport efter operation for nethindeløsning: Se under øjenoperationer.

 

 

Glaukom

 

(Grøn stær)

Grøn stær er en samlebetegnelse for en lang række øjentilstande, hvor kompromitteret bIodforsyning til synsnervepapillen, ofte på grund af forhøjet intraokulært tryk, medfører progredierende tab af synsnervens tråde med tilhørende synsfeltudfald.

Ved akut glaucom kan trykket hurtigt stige til over 50 mm Hg, med deraf følgende udtalte smerter og påvirket almentilstand. Disse patienter bør ikke transporteres i rute- eller charterfly.

Patienter med grøn stær kan transporteres i fly, når det intraokulære tryk er normaliseret.

Hvis der ikke på behandlingsstedet findes terapeutiske muligheder for at normalisere trykket – og hvis patienten skal transporteres med rute- eller charterfly til behandling på specialafdeling – skal patienten have ilt undervejs for at optimere synsnervepapillens iltforsyning.

 

 

Akut vaskulær katastrofe

 

Herved forstås en tilstand hvor retinas blodforsyning pludselig kompromitteres på grund af en tillukning af det tilførende eller fraførende kar.

Central- eller grenveneocclusion er en ikke helt sjælden tilstand, som ofte optræder sammen med grøn stær. Da occlusionen kan indtræde i forbindelse med en intraokulær tryktop, bør en evt. tryk-forhøjelse, også i det raske øje, normaliseres inden specifik transport med rute- eller charterfly.

Central- eller grenarterieocclusion har sædvanligvis ingen behandling.

Ved lufttransport af patienter med akut vaskulær katastrofe, bør patienten under transporten have ilt for at optimere retinas iltforsyning.

 

 

Øjentraumer

 

Ikke perforerende øjentraumer kan kompliceres med trykforhøjelse. Inden lufttransport med rute- eller charterfly bør man derfor sikre sig, at trykket er normalt for at undgå yderligere hypoxiske skader.

Patienter med perforerende øjenlæsioner bør ikke lufttransporteres før læsionen er sufficient lukket, og der er sikkerhed for, at der ikke er indespærret intraoculær luft.

Hvis øjenskaden kræver akut operativ intervention, og dette ikke kan foregå på skadestedet, bør patienter transporteres i et fly, der kan holde kabinetryk svarende til sea level = 1 atm.

Patienten må gerne få sedativa og analgetika.


 

 

Øjenoperationer

 

Patienter, som har fået udført øjenoperationer kan sædvanligvis godt lufttransporteres med rute- eller charterfly under forudsætning af, at det postoperative øjentryk er normalt, og at der ved operationen ikke er efterladt ekspansiv gas eller luft.

Ved visse typer af nethindeoperationer anvendes ekspanderende gas eller luft, som kan persistere intra-okulært i uger efter operationen.

I forbindelse med andre intraokulære operationer (f.eks. for grå stær) kan man have anvendt luft.

Denne vil sædvanligvis være resorberet inden for de første postoperative døgn.

Inden disse patienter flyver med rute- eller charterfly, må man sikre sig, at den ved operationen anvendte intraokulære gas eller luft er helt resorberet.

< Forrige side     Næste side >