kapitel16-dk

16.  Infektiøse lidelser

Alment

 


Smitterisikoen udgør det væsentligste problem ved rejse med rute- eller charterfly.


 

Tusindvis af patienter med "banale", meget smitsomme sygdomme så som forkølelse, influenza og børne-sygdomme rejser hver dag med fly, uden at det medfører afvisning.


 

Enhver patient med en alvorlig infektionssygdom, der udgør en væsentlig smitterisiko, må ikke trans-porteres i kommercielt fly (eks. ubehandlet pulmonal TB).


 

Enhver febril tilstand kræver ekstra iltforbrug. Lufttransport udgør pga. det lavere ilt partialtryk (lavere kabinetryk) således en fare for at den febrile patient bliver hypoxisk. En febril patient bør ikke rejse med rute- eller charterfly.

Hvis en patient har en infektionssygdom, hvor smitteforholdene er uafklarede, bør tilfældet konfereres med infektionsmediciner før stillingtagen til flyrejse.


 

Nedenstående er vejledende retningslinjer for, hvornår infektionspatienter må rejse med rute- eller charterfly.

 

 

"Banale" infektioner

 

Forkølelse, influenza

Ætiologi:

Influenza A, B, parainfluenza, RSV m.m.

Smitterisiko:

Virusudskillelse aftager betydeligt efter ca. 5-7 dage samtidig med at tilstanden bedres.

Flyrejse:

Patienten bør være afebril, hvilket giver en vis sikkerhed for, at man ikke overser komplikationer eller andre febrile sygdomme.

 

Tonsillitis, pharyngitis

Ætiologi:

Viral eller bakteriel (streptokokker m.m.). Mononukleose skal overvejes. I visse geografiske regioner (Rusland, de baltiske lande) må difteri være overvejet og udelukket.

Smitterisiko:

Ikke videre smitsom.

Flyrejse:

Bør være afebrile. Mononukleosepatienter bør generelt ikke rejse de første 10 dage pga. risiko for milt-ruptur. Ved øvre luftvejsinfektionerskal man sikre sig, at der ikke er tubablokade, før de rejser med fly.

 

Bronkitis, pneumonier

Ætiologi:

Pneumokokker, Haemophilus Influenzae , Mycoplasma sp., Chlamydia sp., Legionella sp. m.m.

Smitterisiko:

Der er ingen videre smitterisiko i forbindelse med flyrejse.

Flyrejse:

Patienten skal være afebril og respiratorisk upåvirket.

 

VaricelIer

Ætiologi:

Varicel - zoster virus.

Smitterisiko:

Ubehandlet sygdom i akutfase indebærer risiko for smitte af medpassagerer, specielt passagerer i immunosuppressiv behandling. Smitter indtil vesikler er tørret ud.

Flyrejse:

Smitter 2-3 dage før udslettets fremkomst til 5 dage efter. Pragmatisk kan pt. først flyve 10 dage efter debut af udslet. Ingen friske vesikler, gerne tørre skorper.


 

Herpes zoster

Ætiologi:

Varicel - zoster virus.

Smitterisiko:

Er ikke videre smitsom, med mindre man er i direkte kontakt med det afficerede hudområde. Hvis patienten er i antiviral behandling, er patienten smittefri efter få døgn.

Flyrejse:

Det afficerede hudområde skal være dækket under flyrejsen.Gastroenteritis


Ætiologi:

De fleste "turistmaver" skyldes "enterotoxigenic" E. coli, resten virusinfektion (rotavirus, Norwalk-like virus). Salmonella/Shigella er sjældent forekommende.

Smitterisiko:

Ingen risiko for kontaktsmitte. Ingen risiko for passagerer eller kabinepersonale. Smitteveje er hoved-sagelig gennem fødevarer.

Flyrejse:

Når tarmfunktionen er stabil (ingen opkastninger og formet afføring eller kun let grad af tynd mave). MEDIF afkrydses som "ikke smitsom sygdom". Ved Salmonella/Shigella kan rejsen gennemføres ved feber-frihed og stabil tarmfunktion. Det er ikke påkrævet at "rendyrke" patienten før flyrejse (se også under: febris typhoidea). Pt. Skal indskærpes god hygiejne ved toiletbesøg.Kolera


Ætiologi:

Den klassiske kolera skyldes Vibrio cholerae.

Andre vibrioarter: V. alginolyticus, V. parahaemolyticus og V. vulnificus kan også fremkalde koler-alignende symptomer.

Smitterisiko:

Meget ringe. Ingen risiko for kontaktsmitte ved overholdelse af almindelige hygiejniske forholdsregler.

Ingen risiko for medpassagerer eller kabinepersonale.

Flyrejse:

Patienter med akutte symptomer på kolera må ikke transporteres, men behandles på stedet. Man må være opmærksom på, at selv tidligere raske personer kan udvikle svær hypotension en time efter symp-tomdebut og uden behandling dø i shock 2-3 timer senere.  

Hepatitis

 


Hepatitis A

Ætiologi:

Hepatitis-virus.

Smitterisiko:

Virusudskillelsen er så godt som overstået, når den ikteriske fase registreres.

Flyrejse:

Kan gennemføres 4-5 dage efter icterus fremkomst. Flyselskabet skal informeres om at pt. ikke er smitsom.


 

Hepatitis B + C

Ætiologi:

Hepatitis B-eller C-virus.

Smitterisiko:

Ingen smitterisiko for passagerer eller kabinepersonale.

Flyrejse:

Når patientens almentilstand tillader det.


 

Febris typhoidea


Ætiologi:

"Typhoid fever" er en internationalt anerkendt betegnelse for de humane Salmonella species (S. typhi, S. paratyphi A., paratyphi B). Det er en højfebril sygdom med 40-41 grader Celsius. Der er ved at optræde multiresistente stammer, der er svære at behandle.

Vær opmærksom på, at febrilia i troperne ofte udløser diagnosen febris typhoidea på løst grundlag  (vaccinationsserologi (Widal)).

Smitterisiko:

"Rendyrkning" af patienten er ikke nødvendig for at gennemføre transport, men patienten bør have formet afføring.

Flyrejse:

Patienten skal være afebril og klinisk stabil.


 

Dengue-feber


Ætiologi:

Arbovirus.

Mange turister pådrager sig denne febrile virussygdom i Asien, Afrika og Mellemamerika. Varighed: 5-6 dage.

Smitterisiko:

Ingen smitterisiko.

Flyrejse:

Når patientens almentilstand tillader det.


 

Malaria


Ætiologi:

Malariaplasmodier.

Man bør sikre sig diagnosen på speciesniveau: P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae.

P. falciparum malaria er en akut livstruende sygdom. Relevant behandling (obs. resistensproblemer) er superakut.

Vær opmærksom på, at febrilia i troperne ofte udløser diagnosen malaria uden påvisning af malariaparasit . En febril lidelse med debut < 1 uge efter ankomst til malariaområde skyldes ikke malaria.

Smitterisiko:

Ingen smitterisiko for medpassagerer eller kabinepersonale.

Flyrejse:

Først efter at behandlingen har bevirket et betydeligt fald af parasitter i blod (gentagne udstrygningspræparater) og når patientens almentilstand tillader det.Lungetuberkulose


Ætiologi:

Mycobacterium tuberculosis (TB).

Smitterisiko:

Smitter ikke efter 2 ugers regelret anti-TB behandling.

Patienter med multiresistent tuberkulosebakterier (MDR-TB) er et stigende problem og de er smittefarlige lige indtil infektionen er saneret - hvis det er muligt.

Flyrejse:

Kan gennemføres 2 uger efter påbegyndt behandling, hvis sputummikroskopi-negative, og pt’s tilstand i øvrigt er stabiliseret og tilfredsstillende. Hvis der lokalt ikke er faciliteter til at checke patientens sputum, og dermed effekten af behandlingen, bør patienten behandles 1 måned og udvise sikre tegn på klinisk bedring (afebrilia, vægtstigning, aftagende røntgenforandringer, etc.), før flyvning med rutefly/charterfly accepteres.

Patienter med MDR-TB accepteres ikke på rutefly før infektionen er saneret, sikret ved flere negative sputum-dyrkninger. Manglende mulighed lokalt for behandling af klinisk behandlingsrefraktær TB og multiresistent TB kan nødvendiggøre evakuering i ambulancefly.

Transport af patienter med TB bør konfereres med infektionsmediciner.


 

HIV / AIDS


Ætiologi:

HIV-virus.

Der er ingen grund til at have særlige regler for lufttransport af HIV/AIDS-patienter.

Smitterisiko:

Der er ingen smitterisiko for medpassagerer eller kabinepersonale.

Flyrejse:

Det er alene patientens tilstand, der afgør, hvorledes denne kan rejse (siddende/liggende), samt om der skal ordineres ledsager.

 

 

Pest m.m.

 

Pest

Ætiologi:

Yersinia pestis.

Smitterisiko:

Ekstremt smitsom fra menneske til menneske. Patienter med pneumoni kan forårsage luftbåren smitte med dødeligt forløbende sygdom i løbet af 1-2 døgn.

Flyrejse:

Skal behandles på stedet og ikke transporteres.


 

"Viral Haemorrhagic Fevers"

Ætiologi:

Omfatter en lang række sygdomme: Marburg disease, Ebola disease, Lassa fever o.s.v.

med komplekse diagnostiske og behandlingsmæssige problemer. Alvorlige og ofte dødeligt forløbende infektioner.

Smitterisiko:

Ekstremt smitsom.

Flyrejse:

Skal behandles på stedet og ikke transporteres.

Vejledning vedr. flytransport af patienter med ebola kan findes på:

http://www.cdc.gov/quarantine/air/managing-sick-travelers/ebola-guidance-airlines.html 

 

Forebyggelse af smittespredning ved overflytning af patienter

fra udlandet

 

For at begrænse indførsel af MRSA (meticillinresistente staph. aureus) og andre multiresistente bakterier isoleres stort set alle patienter efter overflytning fra et hospital i udlandet, dog indtil videre ikke fra de skandinaviske lande. Først når det efter relevante podninger er sikret at patienten ikke har disse bak-terier, flyttes de til almindelig afdeling.

Ved tilstande hvor behandling kan vente, afviser hospitalerne ofte patienter der overflyttes og sender dem hjem, indtil det er udelukket at de har multiresistente bakterier.

< Forrige side     Næste side >Variceller smitter indtil vesiklerne er tørret ind, normalt 10 dage efter symptomdebut. Patienter accepteres ikke på rute- eller charterfly i denne periode.

Foto: Nis Kentorp