kapitel16-dk

16.  Infektiøse lidelser

Variceller smitter indtil vesiklerne er tørret ind, normalt 10 dage efter symptomdebut. Patienter accepteres ikke på rute- eller charterfly i denne periode.

Foto: Nis Kentorp


Alment

 


Det vigtigste flyvemedicinske problem for flypassagerer med infektionssygdomme er risikoen for at de smitter medpassagerer.


Overordnet set accepteres passagerer der kan smitte ikke på rute- eller charterfly.


Alligevel rejser tusindvis af patienter med ”banale” meget smittende lidelser så som forkølelse, influenza og børnesygdomme med rute- og charterfly hver dag uden at blive afvist.

Det er dog vigtigt at patienter med feber ikke flyver. Feber resulterer i øget iltforbrug. Der er lavere ilt partialtryk i kabinen under flyvning og en febril patient risikerer at blive hypoxisk. Dette gælder specielt patienter med nedsat lungefunktion.

Ved en epidemi med en alvorlig dråbebåren sygdom, er passagerflyvning en meget alvorlig smittespreder. Under flyvning i rute- og charterfly sidder passagererne tæt på hinanden og ofte i lang tid. Endvidere udgør lufthavne, hvor passagerer fra mange forskellige lande mødes, et højrisiko område for hurtig smittespredning. 

En global nedlukning af rute- og charterflytrafik med lukning af lufthavne kan derfor være en vigtig hjælp til at reducere og sinke smittespredning, sådan som det er sket under Covid 19 pandemien.

I øjeblikket er det, efter den delvise genåbning af flytrafikken, et krav fra myndigheder og mange flyselskaber, at man skal bære maske eller mundbind i lufthavne og under flyvning.

 

Nedenstående er retningslinjer for hvornår patienter med infektionssygdomme bør rejse med rute- eller charterfly:”

 

 

Forkølelse, influenza


Ætiologi:

Influenza A, B, parainfluenza, RSV m.m.

Smitterisiko:

Virusudskillelse aftager betydeligt efter ca. 5-7 dage samtidig med at tilstanden bedres.

Flyrejse:

Patienten bør være afebril, hvilket giver en vis sikkerhed for, at man ikke overser komplikationer eller andre febrile sygdomme.


 

Tonsillitis, pharyngitis


Ætiologi:

Viral eller bakteriel (streptokokker m.m.). Mononukleose skal overvejes. I visse geografiske regioner (Rusland, de baltiske lande) må difteri være overvejet og udelukket.

Smitterisiko:

Ikke videre smitsom.

Flyrejse:

Bør være afebrile. Mononukleosepatienter bør generelt ikke rejse de første 10 dage pga. risiko for milt-ruptur. Ved øvre luftvejsinfektionerskal man sikre sig, at der ikke er tubablokade, før de rejser med fly.


 

Bronkitis, pneumonier


Ætiologi:

Pneumokokker, Haemophilus Influenzae , Mycoplasma sp., Chlamydia sp., Legionella sp. m.m.

Smitterisiko:

Der er ingen videre smitterisiko i forbindelse med flyrejse.

Flyrejse:

Patienten skal være afebril og respiratorisk upåvirket.


 

VaricelIer


Ætiologi:

Varicel - zoster virus.

Smitterisiko:

Ubehandlet sygdom i akutfase indebærer risiko for smitte af medpassagerer, specielt passagerer i immunosuppressiv behandling. Smitter indtil vesikler er tørret ud.

Flyrejse:

Smitter 2-3 dage før udslettets fremkomst til 5 dage efter. Pragmatisk kan pt. først flyve 10 dage efter debut af udslet. Ingen friske vesikler, gerne tørre skorper.Herpes zoster


Ætiologi:

Varicel - zoster virus.

Smitterisiko:

Er ikke videre smitsom, med mindre man er i direkte kontakt med det afficerede hudområde. Hvis patienten er i antiviral behandling, er patienten smittefri efter få døgn.

Flyrejse:

Det afficerede hudområde skal være dækket under flyrejsen.Gastroenteritis


Ætiologi:

De fleste "turistmaver" skyldes "enterotoxigenic" E. coli, resten virusinfektion (rotavirus, Norwalk-like virus). Salmonella/Shigella er sjældent forekommende.

Smitterisiko:

Ingen risiko for kontaktsmitte. Ingen risiko for passagerer eller kabinepersonale. Smitteveje er hoved-sagelig gennem fødevarer.

Flyrejse:

Når tarmfunktionen er stabil (ingen opkastninger og formet afføring eller kun let grad af tynd mave). MEDIF afkrydses som "ikke smitsom sygdom". Ved Salmonella/Shigella kan rejsen gennemføres ved feber-frihed og stabil tarmfunktion. Det er ikke påkrævet at "rendyrke" patienten før flyrejse (se også under: febris typhoidea). Pt. Skal indskærpes god hygiejne ved toiletbesøg.Kolera


Ætiologi:

Den klassiske kolera skyldes Vibrio cholerae.

Andre vibrioarter:

V. alginolyticus, V. parahaemolyticus og V. vulnificus kan også fremkalde koleralignende symptomer.

Smitterisiko:

Meget ringe. Ingen risiko for kontaktsmitte ved overholdelse af almindelige hygiejniske forholdsregler.

Ingen risiko for medpassagerer eller kabinepersonale.

Flyrejse:

Patienter med akutte symptomer på kolera må ikke transporteres, men behandles på stedet. Man må være opmærksom på, at selv tidligere raske personer kan udvikle svær hypotension en time efter symp-tomdebut og uden behandling dø i shock 2-3 timer senere.


  

Hepatitis

 


Hepatitis A

Ætiologi:

Hepatitis-virus.

Smitterisiko:

Virusudskillelsen er så godt som overstået, når den ikteriske fase registreres.

Flyrejse:

Kan gennemføres 4-5 dage efter icterus fremkomst. Flyselskabet skal informeres om at pt. ikke er smitsom.


 

Hepatitis B + C

Ætiologi:

Hepatitis B-eller C-virus.

Smitterisiko:

Ingen smitterisiko for passagerer eller kabinepersonale.

Flyrejse:

Når patientens almentilstand tillader det.


 

Febris typhoidea


Ætiologi:

"Typhoid fever" er en internationalt anerkendt betegnelse for de humane Salmonella species (S. typhi, S. paratyphi A., paratyphi B). Det er en højfebril sygdom med 40-41 grader Celsius. Der er ved at optræde multiresistente stammer, der er svære at behandle.

Vær opmærksom på, at febrilia i troperne ofte udløser diagnosen febris typhoidea på løst grundlag  (vaccinationsserologi (Widal)).

Smitterisiko:

"Rendyrkning" af patienten er ikke nødvendig for at gennemføre transport, men patienten bør have formet afføring.

Flyrejse:

Patienten skal være afebril og klinisk stabil.


 

Dengue-feber


Ætiologi:

Arbovirus.

Mange turister pådrager sig denne febrile virussygdom i Asien, Afrika og Mellemamerika. Varighed: 5-6 dage.

Smitterisiko:

Ingen smitterisiko.

Flyrejse:

Når patientens almentilstand tillader det.


 

Malaria


Ætiologi:

Malariaplasmodier.

Man bør sikre sig diagnosen på speciesniveau: P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae.

P. falciparum malaria er en akut livstruende sygdom. Relevant behandling (obs. resistensproblemer) er superakut.

Vær opmærksom på, at febrilia i troperne ofte udløser diagnosen malaria uden påvisning af malariaparasit . En febril lidelse med debut < 1 uge efter ankomst til malariaområde skyldes ikke malaria.

Smitterisiko:

Ingen smitterisiko for medpassagerer eller kabinepersonale.

Flyrejse:

Først efter at behandlingen har bevirket et betydeligt fald af parasitter i blod (gentagne udstrygningspræparater) og når patientens almentilstand tillader det.Lungetuberkulose


Ætiologi:

Mycobacterium tuberculosis (TB).

Smitterisiko:

Smitter ikke efter 2 ugers regelret anti-TB behandling.

Patienter med multiresistent tuberkulosebakterier (MDR-TB) er et stigende problem og de er smittefarlige lige indtil infektionen er saneret - hvis det er muligt.

Flyrejse:

Kan gennemføres 2 uger efter påbegyndt behandling, hvis sputummikroskopi-negative, og pt’s tilstand i øvrigt er stabiliseret og tilfredsstillende. Hvis der lokalt ikke er faciliteter til at checke patientens sputum, og dermed effekten af behandlingen, bør patienten behandles 1 måned og udvise sikre tegn på klinisk bedring (afebrilia, vægtstigning, aftagende røntgenforandringer, etc.), før flyvning med rutefly/charterfly accepteres.

Patienter med MDR-TB accepteres ikke på rutefly før infektionen er saneret, sikret ved flere negative sputum-dyrkninger. Manglende mulighed lokalt for behandling af klinisk behandlingsrefraktær TB og multiresistent TB kan nødvendiggøre evakuering i ambulancefly.

Transport af patienter med TB bør konfereres med infektionsmediciner.


 

HIV / AIDS


Ætiologi:

HIV-virus.

Der er ingen grund til at have særlige regler for lufttransport af HIV/AIDS-patienter.

Smitterisiko:

Der er ingen smitterisiko for medpassagerer eller kabinepersonale.

Flyrejse:

Det er alene patientens tilstand, der afgør, hvorledes denne kan rejse (siddende/liggende), samt om der skal ordineres ledsager.

 

 

Pest

 

Ætiologi:

Yersinia pestis.

Smitterisiko:

Ekstremt smitsom fra menneske til menneske. Patienter med pneumoni kan forårsage luftbåren smitte med dødeligt forløbende sygdom i løbet af 1-2 døgn.

Flyrejse:

Skal behandles på stedet og ikke transporteres.


 

Alvorlige virusinfektioner


Viral Haemorrhagic Fevers

Ætiologi:

Omfatter en lang række sygdomme: Marburg disease, Ebola disease, Lassa fever o.s.v.

med komplekse diagnostiske og behandlingsmæssige problemer. Alvorlige og ofte dødeligt forløbende infektioner.

Smitterisiko:

Ekstremt smitsom.

Flyrejse:

Skal behandles på stedet og skal ikke transporteres. Hvis der alligevel er krav om transport skal dette foregå i ambulancefly i totalt isolationsregime.


Alvorlige corona virus infektioner

Det drejer sig bl.a. om SARS, MERS og Covid 19.

Ætiologi:

Forskellige corona virus

Fælles for disse sygdomme er at de kan give svære, ofte letale lungeinflamationer. Letaliteten er høj: SARS 9,6%, MERS 34% og Covid 19 1,5-3,5%. Smitte fra menneske til menneske varierer meget: MERS smitter næsten ikke, SARS begrænset medens Covid 19 er yderst smitsom.

Flyrejse:

Bør behandlespå stedet. I tilfælde med svær livstruende infektion og hvor der ikke er behandlingsfaciliteter på stedet, kan flytransport foregå i ambulancefly i totalt isolatioinsregime.Forebyggelse af smittespredning

ved overflytning af patienter fra udlandet

 

For at begrænse indførsel af MRSA (meticillinresistente staph. aureus) og andre multiresistente bakterier isoleres stort set alle patienter efter overflytning fra et hospital i udlandet, dog indtil videre ikke fra de skandinaviske lande. Først når det efter relevante podninger er sikret at patienten ikke har disse bak-terier, flyttes de til almindelig afdeling.

Ved tilstande hvor behandling kan vente, afviser hospitalerne ofte patienter der overflyttes og sender dem hjem, indtil det er udelukket at de har multiresistente bakterier.

< Forrige side     Næste side >