kapitel21-dk

21.  Brandsår og plastikkirurgiske problemer

Rigshospitalets heliport.

Helikopter er velegnet til

hurtig transport af

brandsårspatienter, der skal til behandling på brandsårsafdeling.

Foto: Rigshospitalet

Brandsår


Alment

Som hovedregel skal patienter med 2. og 3. grads brandsår med en udstrækning på over 10% af legems-overfladen hos børn, over 15% hos voksne og over 5% hos ældre >65 år altid akut overflyttes til brand-sårsafdeling. Brandskader af nævnte udbredelse vil efter 6 timer bringe patienten i shockfase, der kræver intensiv væskebehandling i hospitalsregi.

Disse patienter skal inden for 6 timer være overflyttet til en brandsårsafdeling.

Alle brandsår skal straks behandles med køligt vand i mindst 15-20 minutter, og ellers indtil smerte-frihed. Dette kan indebære mange timers skylning.


Mindre forbrændinger

Herved forstås mindre brandskader, hvis udstrækning er så ringe, at antichokbehandlingen ikke er nød-vendig. En del af disse kræver alligevel indlæggelse på brandsårsafdeling (bl.a. 3.grads forbrændinger på hoved og hals) men overflytning haster ikke som ved de større brandsår.

Brandsåret skal under transporten til hospital fortsat afkøles f.eks. med køligt vand.

Cirkulære eller halvcirkulære ekstremitetsforbrændinger af 2. eller 3. grad kan give anledning til ischæmi distalt og skal, hvis der er tegn til dette, have foretaget escharotomi (aflastende incisioner) før transport, for at sikre den perifere cirkulation.


Større forbrændinger

Patienter med udbredte brandsår skal som ovenfor nævnt have afsluttet transporten til brandsårsafdeling inden 6 timer fra skadens opståen.

De forbrændte områder skal under transporten til stadighed afkøles f.eks. med køligt vand. Hvis dette ikke kan lade sig gøre skal områderne dækkes med fugtede lagener eller sterile stykker. Inden transport skal der anlægges intravenøs adgang, væskebehandling skal påbegyndes og puls og BT skal monitoreres.

Ved tegn på at forbrændingerne kan kompromitere kredsløb eller respiration, f.eks. ved større 2. og især 3. grads forbrændinger på thorax eller hals, skal der anlægges escharotomi. Dette kan - hvis forholdene tillader det - foregå under transporten.

Transport med helikopter giver ofte den korteste transporttid - specielt hvis hospitalet har helikopter-landingsplads.

Store helikoptere kan medtage hospitalssenge, og dette kan være fordelagtigt ved overførsel af brand-sårspatienter mellem hospitaler.

Hvis tidsfristen på 6 timer ikke kan overholdes, må patienten indlægges og behandles på nærmeste lokale intensivafdeling. Først når antichokbehandlingen er afsluttet efter 3-4 døgn, kan overflyttelse til brandsårsafdeling finde sted. På dette tidspunkt kan der anlægges en regulær bandage og transport af patienten kan da evt. foregå på båre i rute- eller charterfly, ledsaget af sygeplejerske eller læge, alt efter den kliniske tilstand.Plastikkirurgi


Patienter der har fået foretaget plastikkirurgiske indgreb har normalt ikke problemer i forbindelse med flyvning.

En undtagelse er dog større stilkede lapper og frie hud-muskel lapper, der i teorien kan få problemer med iltforsyningen perifert, ved længere ophold i cruising altitude, pga. det lavere ilttryk her. Det vil dog normalt kun give problemer hvis der i forvejen er dårlig cirkulation perifert.

Man må derfor anbefale at sådanne lapper er helt indhelede før længere flyrejse. Hvis indhelingen trækker ud, og man alligevel vælger at transportere patienten, bør man ved længere flyrejse give patienten et ilttilskud på 2 l/min.

< Forrige side     Næste side >