kapitel5-dk

5.  Ruteflytransport af handicappede

Kørestolsbrugere kan få ledsagelse gennem lufthavnen og helt frem til det reserverede flysæde.

Foto: Ernst Tobisch / CPH

Udviklingen i luftfartsbranchen har gjort det meget lettere for handicappede at rejse med fly.

Selv svært bevægelseshæmmede kan med grundig forberedelse og hjælp rejse over lange afstande og gør det.

Stort set alle flyselskaber og lufthavne har erfaring med transport af handicappede og stiller en række faciliteter til rådighed. Der er dog forskelle fra land til land og flyselskaberne imellem på, hvilke regler og betingelser, der er gældende for en handicaptransport. Det er derfor nødvendigt at forberede en handicaprejse i god tid. 

 

Handicappede og bevægelseshæmmede - definition

 


I forhold til flyrejse defineres en passager som handicappet eller bevægelseshæmmet, såfremt denne lider af en kronisk sygdom eller skade og er i en tilstand (enten fysisk eller psykisk), der i lufthavne og/eller under flyvning kræver en hjælp, der normalt ikke ydes til andre passagerer. Det er samtidig en forudsætning, at der ikke kræves medicinsk behandling eller overvågning under flyvningen.

Hovedparten af handicappede flypassagerer er bevægelseshæmmede, personer med høre- og syns-handicap, udviklingshæmmede samt personer med kroniske lidelser.


 


Regler og bestemmelser


I princippet planlægges handicaptransporter med ruteflyselskaber ganske som sygetransporter og med brug af samme MEDIF. Her er der imidlertid større forskelle mellem selskaberne.

I Europa er det normalt at anvende MEDIF-formularer underskrevet af en læge. En række selskaber har dog udviklet en særlig formular, som udfyldes og underskrives af den handicappede passager i form af en ”Tro og love” erklæring. Denne danner herefter grundlaget for planlægningen af rejsen.


I EU sikres de handicappede og bevægelseshæmmedes rettigheder af Forordningen “EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1107/2006 AF 5. JULI 2006 OM HANDICAPPEDE OG BEVÆGELSESHÆMMEDE PERSONERS RETTIGHEDER, NÅR DE REJSER MED FLY”. Reglerne afstukket heri har været vurderet i 2011, og det må forventes at der inden for overskuelig fremtid kommer en revision. Af forordningen fremgår det, at ”Handicappede og bevægelseshæmmede personer har samme ret som alle andre borgere til fri bevægelighed, valgfrihed og ikke-forskelsbehandling”. Yderligere gælder det, at ”Handicappede og bevægelseshæmmede personer bør derfor have adgang til befordring og bør ikke nægtes befordring som følge af deres handicap eller bevægelseshæmning, medmindre der er tale om lovfæstede begrundede sikkerhedshensyn”.


I USA sikres de handicappede rettigheder af Department of Transportation, ”Rules and Regulations” opdateres løbende på deres hjemmeside. Hjørnestenen i den amerikanske lovgivning er ”14 CFR PART 382 NONDISCRIMINATION ON THE BASIS OF DISABILITY IN AIR TRAVEL” fra 2003. Overordnet stilles der en række krav til indretningen af lufthavn og fly, der sikrer den såkaldte "qualified handicapped individual" uhindrede flyrejsemuligheder, eventuelt med den nødvendige hjælp. I princippet er det kun hensyn til flysikkerheden, der er en acceptabel grund til afvisning af en handicappet eller bevægelseshæmmet.

Luftfartsmyndighederne fastlægger regler for, hvor mange handicappede eller bevægelses-hæmmede, der må transporteres med et givet fly. Der skal medfølge mindst 1 bærer for hver 5 handicappet eller bevægelseshæmmede. Der er desuden regler for hvor i flyet de må placeres.


 


Planlægning af en handicaptransport


En handicappet eller bevægelseshæmmet, der har behov for assistance ved en transport med et ruteflyselskab, skal i god tid i forvejen henvende sig til sit rejsebureau for sammen med dette at planlægge rejsen og fastlægge den type assistance, som skal etableres. Eventuelt skal dette punkt drøftes med flyselskabet ganske som ved sygetransport. Mindste planlægningsfrist er 48 timer før rejsen.

Nogle selskaber kræver, at egen læge udfylder og underskriver en MEDIF. Er der tale om rejse med mere end et selskab, skal MEDIF altid anvendes. Andre selskaber har udviklet en informationsblanket, som den handicappede eller bevægelseshæmmede selv udfylder og underskriver. Denne blanket kan normalt kun bruges ved rejser, der alene foregår på selskabets rutenet.


 


Frequent TraveIIer's Medical Card – FREMEC


Rejser en handicappet eller bevægelseshæmmet ofte med fly, kan der for en nærmere fastlagt periode udstedes et såkaldt "Frequent TraveIIer's Medicai Card" forkortet til FREMEC. Dette gør det muligt at rejse uden hver gang at skulle have et nyt medicinsk godkendelse. Det udstedes af flyselskabets læge. 

Generelle regler


Hjælpemidler og serviceydelser

De hjælpemidler og serviceydelser, som normalt stilles til rådighed i de større lufthavne og flyselskaber er følgende:

• Kørestolstransport / ledsagelse ud til gaten eller frem til det reserverede sæde.

• Alternativt kan opbæring i flyet komme på tale.

• Særlige opholdsrum for handicappede eller bevægelseshæmmede og/eller syge passagerer.

• Medtagelse af kørestol i lastrum. Vådbatterier kan alene medbringes demonteret og i særlig 

transportboks af hensyn til flysikkerheden.

• Ilt til passagerer med kroniske lidelser.

• Særligt diætmåltid.

• Benstøtte ombord.

• Mulighed for at medtage førerhund.

• Større og hovedsagelig oversøiske fly har kørestol. Gangarealet er i mange mindre fly så

   begrænset, at der ikke er plads til en kørestol. Egen kørestol accepteres normalt ikke i flyet.

• Handicap venligt toilet - ligeledes på større og hovedsageligt oversøiske fly.


Har den handicappede selv elektrisk udstyr med, skal det først godkendes af flyselskabet.

Hvis udstyret er batteridrevet, er det kun tilladt at anvende tørbatterier incl. "sealed gel" under flyvningen.


Assistance

Den assistance, som flyselskabets besætning kan yde en handicappet eller bevægelseshæmmet under selve flyvningen, er samme assistance, som ydes til øvrige passagerer. Ved planlægning af en handicap-flyrejse sondres mellem selvhjulpen og ikke selvhjulpen:

• Selvhjulpen:

Definitionen på selvhjulpen er en passager, som kan spise selv og selv klare toiletbesøg.

Selvhjulpne handicappede passagerer kan rejse alene.

• Ikke selvhjulpen:

En ikke selvhjulpen handicappet passager er en passager, der ikke selv kan spise, skal have

   hjælp  til toiletbesøg eller som i øvrigt ikke kan orientere sig i flyet, eksempelvis som følge af 

   udviklingshæmning. En handicappet eller bevægelseshæmmet passager, som ikke er selvhjulpen,     skal ledages af en person, der kan assistere med spisning, toiletbesøg og lignende.


 


Regler for handicappede og bevægelseshæmmede – oversigt

 


Bevægelseshæmmede

Der kan bestilles kørestolstransport og ombordbæring i lufthavnen.

Egen kørestol kan medtages i lastrum, men normalt ikke i kabine. Batterier skal transporteres i special transportkasse, hvis der er tale om vådbatterier.

På små og mellemstore fly findes kun sjældent kørestol ombord, hvorfor toiletbesøg kan være udelukket. På større fly findes ofte kørestol og handicap venligt toilet.

Er den bevægelseshæmmede selvhjulpen med hensyn til toiletbesøg og spisning, vil der normalt ikke være restriktioner for flyvning. Er dette ikke tilfældet, kræves ledsagelse under flyvningen. Ansvaret for at arrangere dette påhviler den handicappede selv eller pårørende.


 

Høre- og synshandicappede

Der kan aftales ledsagelse i lufthavnen af luftfartsselskabets personale.

Ved selve flyvningen er der normalt ingen restriktioner. Kabinepersonalet bør dog være orienteret om handicappet. Det er på de fleste ruter muligt at medbringe førerhund.


Udviklingshæmmede

Lettere udviklingshæmmede vil kunne rejse alene. Flyselskabet vil om nødvendigt kunne arrangere ledsagelse gennem lufthavnen.

Sværere udviklingshæmmede behøver medbragt ledsager under hele rejsen. I tvivlstilfælde bør sagen drøftes med flyselskabets læge.

< Forrige side     Næste side >